Yellow Travel Kft

székhely: 4225 Debrecen, Telek utca 50.

telephely: 4030 Debrecen, Karabély u 12.

Adószám: 12717617-20-; cégjegyzékszám: 09-09-008276

 

Különjáratú autóbusz közlekedés

Általános Szállítási Feltételei

 

Az eseti különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés megrendelő írásbeli megrendelésével és a Yellow Travel Kft.  írásbeli VISSZAIGAZOLÁSÁVAL jön létre, mely minden esetben írásban történik.

Árajánlat: nem minősül visszaigazolásnak.

 

1.    A különjárat megrendelése

A megrendelésnek általában tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő vagy képviselőjének, megbízottjának, meghatalmazottjának nevét, címét, telefonszámát, cég esetén az adószámot, a cég képviseletre jogosult nevét.

 -ha a megrendelő és költségviselő nem azonos, akkor a költségviselő nevét, a költségek átháríthatóságáról

- az autóbusz kiállásának helyét, idejét, a várható visszaérkezés dátumát, az utasok számát

- az utazás célállomását, útvonalát, a több napos utazás részletes útitervét, programot, esetleges szálláscímeket, a meglátogatni kívánt célhelyeket

- számlázási cím, fizetés módja

 

2.    Különjárat visszaigazolása:

- Amennyiben megrendelő vállalkozó árajánlatát elfogadta, úgy vállalkozó az ajánlatot visszaigazolja, majd az indulás előtt minimum két nappal közli a Megrendelővel az autóbusz típusát, kényelmi és felszereltségi fokozatát (mely honlapunkon megtekinthető), a gépkocsivezető nevét.

- Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy saját gépjárműparkján túlmenően alvállalkozót vonjon be a teljesítésbe, mely alvállalkozó saját autóbuszával azonos, vagy közel azonos minőségű vagy komfortfokozatú autóbuszt biztosít.

-A személyszállítás díját – beleértve a járulékos költségeket is – továbbá közli az utazás céljától függően, hogy a személyszállítási díj általános forgalmi adó tartalmát, az autóbusz vezetők számát.

- Esetleges módosításokat , javaslatokat ha a megrendelő által kért igények nem vagy csak részben teljesíthetők, különös tekintettel az autóbusz vezetők számára figyelembe véve a maximális vezetési időket.

-A fizetés módját, vállalkozó bankszámlaszámát, fizetési határidőt, esetleges előleg bekérés összegét és időpontját.

- A Yellow Travel Kft. fenntartja a jogot, hogy az esetleges különjárati megrendelés teljesítését indoklás nélkül is megtagadhatja, ha vis major áll fenn.

- Amennyiben a személyszállítás előleg fizetéshez között, a bekért előlegek határidőre történő meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a megrendelés megtagadását vonja maga után.

 

3.    Különjárati megrendelés lemondása:

- Különjárati megrendelés lemondása írásban történhet a következők szerint:

- a különjárati megrendelés lemondása az utazás tervezett időpontját megelőző 30 nappal kötbér mentesen lehetséges. 15 és 30 nap közötti időszakban 20 %, 5-és 15 nap közötti időszakban 50 %, és utazást megelőző 5 napon belül 80 % meghiúsulási kötbért köteles megrendelő vállalkozónak megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a személyszállítás várható költségének előzőekben közölt %-os arányával számított összege.

 

Különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha a Yellow Travel Kft. a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 60 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Nem köteles vállalkozó kártérítést fizetni, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle az adott helyzetben elvárható.

Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, vállalkozó erről a megrendelőt vagy annak megbízóját tájékoztatja. Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, vállalkozó köteles megrendelő rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges, és azt a megrendelő igényli.

Vállalkozó nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ez esetben az esetleges késésekből eredő kártérítések alól is mentesül (a közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, betegápolás a buszon, stb.)

Autóbuszaink nagy része biztonsági övvel felszerelt. Kérjük Önöket használják az öveket! Menetközben biztonsági okokból csak ülve szabad utazni és az EU közlekedési törvény értelmében, ahol biztonsági öv van a buszon, ott a használata utazás közben - külön figyelmeztetés nélkül is - végig kötelező, annak elmulasztása esetén a sérülések és büntetések felelőssége a mulasztót terheli.

A több napos különjárat során a biztonságot nagymértékben befolyásolja az autóbusz vezető pihentségi foka, a pihenésre alkalmas szállása, mely szállások megrendelése és eltérő megállapodás hiányában felmerült költségek viselése megrendelő feladata. Ha az autóbuszvezető részére nem, vagy nem megfelelő minőségű szállás áll rendelkezésre, úgy a csoportvezetővel történt előzetes konzultációt követően az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. Amennyiben megrendelő a számla ellenértékét a helyszínen nem egyenlíti ki, úgy az a fuvarszámlába beépítésre kerül.

Vállalkozó tájékoztatja megrendelőt, hogy az autóbusz vezetők vezetési és pihenési ideje az alábbiak, melyeket a megrendeléskor illetve az egy vagy több napos program összeállításakor kötelező figyelembe venni:

·        az autóbusz vezetők napi maximum vezetési ideje 9 óra

·        az autóbuszvezető munkaideje 13 óra

·        2 napi munkaideje között minimum 11 órás egybefüggő pihenőidőt kell tartania

·        4,5 óra vezetési idő letelte után minimum 45 perc pihenőidőt kell tartani. Lehetőség van rá a 4,5 órás vezetési időn belül a 45 perc felosztására, először egy minimum 15 perces majd egy 30 perces pihenőre

·        6 napos munkában töltött idő után 36 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani

·        2 gépkocsivezető folyamatosan 21 órát tölthet úton, ezután kötelesek 9 óra egybefüggő pihenőidőt szálláshelyen eltölteni.

·        amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását,úgy két gépkocsivezető részvétele szükséges.

 

 

4.    Az autóbusz meghibásodása esetén:

 

Vállalkozó vállalja:

·        belföldön 6 órán belül

·        nemzetköziben 12 órán belül csere jármű biztosítását, vagy saját hatáskörén belül eldöntheti a helyszíni javítást.

 

5.    Tilos tevékenységek:

 

A különjárati személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása:

·        dohányzás az autóbuszban

·        alkohol fogyasztás

·        kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása.

·        randalírozás, testi sértés, belső-, vagy külső károkozás az autóbuszban.

A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább a Yellow Travel Kft. autóbuszainak egyikével sem. Az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a Yellow Travel Kft.-nek, illetőleg a Vállalkozó semminemű kártérítést nem térít a megrendelőnek, az ebből eredő késésért, stb.

 

5.    A programtól való eltérés, megrendelő kérésére

Különjárat teljesítése során megrendelő vagy megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosítását, ha annak többletköltségeit egyidejűleg vállalja, és nem veszélyezteti a személy és vagyonbiztonságot, vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat, továbbá a közúti közlekedés szabályait.

Ha a megrendelő célszerűtlen és szakszerűtlen utasítást ad, az autóbuszvezető azt köteles megtagadni, s ennek tényét a menetlevélen rögzíteni.

 

 

 

 

6.    A különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

Az autóbusz elbocsátásakor az autóbuszvezetőnek a megrendelő megbízottjával (csoport vezetőjével) együtt át kell vizsgálnia az utasteret, valamint a külső csomagtartót, hogy nem maradt-e az autóbuszon az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve nem történt-e az autóbuszon rongálás vagy károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés.

Ha az autóbuszvezető a megrendelő megbízottjának távozása után talál tárgyat az autóbuszban, és azt a csoport vezetője, vagy ha azonosítható a gazdája, és nem vesz át, akkor ezen tárgyakat vállalkozó talált tárgyakként kezeli, és aszerint jár el.

Az autóbuszban a különjárat során keletkezett rongálásokat, károkat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni. Ha károkozás észlelhető, és a károkozó személye is ismertté vált, a károkozást annak előidézőjével kell írásban elismertetni, a személyi adatainak, és a károkozás körülményeinek feljegyezéseivel.

Ha a károkozó személye nem beazonosítható, úgy az okozott kárért megrendelő köteles helytállni.

 

7.    Számlázás

Különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati autóbusz menetlevél teljesítményei, a megrendelés visszaigazolásának alkalmával megadott díjtételek szolgálnak.

Felszámításra kerülnek továbbá a különjárat során felmerülő mellékdíjak, sofőr napi díja, autópályadíj, útdíj, határbelépés díja, parkolás díja, autóbuszvezetők szállásdíja, stb.

Az elszámolás alapjául szolgáló futásteljesítmény (km) a telephelyről való kiállástól a telephelyre való visszaérkezésig tart.

A fuvardíj megállapítása alternatív díj számítással is történhet, miszerint a km és óradíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel illetve távolsággal, és a két eredmény közül a magasabb kerül számításra. Díjszámítási idő a telephelyről indulástól a telephelyre visszaérkezésig eltelt idő.

Legcsekélyebb fuvardíjak: visszaigazolásban közöltek szerint, de általában időalapú számlázás esetén 4 óra, km díj alapúnál 200 km.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeg kerül felszámolásra.

A visszaigazolt km tarifa betegség, baleset és poggyászbiztosítási szolgáltatást nem tartalmaz.

Kérjük ha mód van rá, a megrendelés mellé utas listát is mellékelni szíveskedjenek.